Deze website is deel van www.bruggelokaal.be.

GDPR

Buurtvereniging Kruispunt Assebroek  PRIVACY VERKLARING

GDPR (Privacyverklaring.) Europese privacy wet van 25 mei 2018.

Algemene Vordering  Gegevensbescherming, hierna genoemd “GDPR”.  

 

De Feitelijke Vereniging “Buurtvereniging Kruispunt Assebroek” hierna genoemd “de buurtvereniging” opgericht op 05.01.2001 met als fiscale woonplaats 54 Vooruitgangstraat 8310 te Assebroek, met als IBAN nr. BE33 7360 6637 5346 van Buurtvereniging Kruispunt Assebroek hierna genoemd “het rekening nummer” en met als stichtende leden Guido Mertens en Kris Bauters, hierna genoemd “de bestuurders”.

De activiteiten van de buurtvereniging zijn te volgen op haar website www.kruispunt.brugsebuurten.be, hierna genoemd “de website”. De buurtvereniging is ook bereikbaar via haar mail adres kruispunt.assebroek@gmail.com hierna genoemd “het mailadres”.

 

De buurtvereniging organiseert al dan niet betalende buurtactiviteiten  al dan niet ondersteund door een Brugse Buurtcheque hierna genoemd “de buurtactiviteit” voor de bewoners van  de Antoon Verhulststraat, de August Deerstraat, de Korte Vooruitgangstraat en de Vooruitgangstraat hierna genoemd “de straten” De bewoners van de straten worden hierna “de buren” genoemd.

Daarnaast worden ook ex-buren en sympathisanten van de buurtvereniging hierna genoemd “de sympathisanten” op hun verzoek aangesproken voor de activiteiten.

 

De buurtvereniging draait op vrijwilligers waarbij buren of sympathisanten zich opgegeven hebben voor één of meerdere specifieke taken beschikbaar te zijn. Geldt dit voor meerdere activiteiten op een vrijblijvende continue basis dan worden die buren of sympathisanten hierna “vaste medewerkers” genoemd.

 

In deze verklaring wil de buurtvereniging transparante informatie verstrekken over de persoonsgegevens die ze verzamelt. De buurtvereniging doet er alles aan om de privacy van haar buren en sympathisanten te waarborgen en gaat daartoe zorgvuldig om met persoonsgegevens. De buurtvereniging houdt zich in deze aan de toepasselijke wet- en regelgeving van de GDPR.

 

Als buurtvereniging zijn we verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens van de buren. Hebt u hier na het doornemen van onze verklaring nog vragen over dan kan u via het mailadres contact opnemen met de buurtvereniging.

 

De buurtvereniging beroept zich op de overeenkomst en de toestemming om persoonsgegevens te verwerken.

Overeenkomst; persoonsgegevens mogen verwerkt worden als zij noodzakelijk zijn voor de uitvoering van een overeenkomst, hier het inrichten van buurtactiviteiten.

De toestemming; er is toestemming nodig van de betreffende buren om persoonsgegevens, waar vanuit wettelijk standpunt of vanuit de overeenkomst geen nood aan is, toch te verwerken.

 

De privacyverklaring van de buurtvereniging staat duidelijk vermeld op haar website en ligt ter inzage bij elke buurtactiviteit. Bij een tweede deelname aan een buurtactiviteit vanaf 01.2020 wordt automatisch aangenomen dat de buren en sympathisanten op de hoogte zijn van deze privacyverklaring en ermee akkoord gaan. Dit houdt tevens in dat de buren en sympathisanten akkoord gaan dat de buurtvereniging hun gegevens verzamelt en verwerkt in overeenstemming met haar privacyverklaring, tenzij buren of sympathisanten bezwaren hebben gemeld.

 

De buurtvereniging startte met een lijst van de straten aangevuld met de huisnummers als beschikbaar op maps.me; hierna genoemd “de adressenlijst”.

De buurtvereniging informeert de buren over elk van haar activiteiten middels een flyer in de brievenbussen van de buren.

De buurtvereniging informeert de Sympathisanten over haar activiteiten door de flyer te posten of te mailen naar het adres dat zij hiertoe opgeven hebben.

Voor betalende activiteiten worden buren en sympathisanten verzocht het betrokken bedrag over te maken op het rekening nummer met  desgevallende opgave van het aantal kinderen onder een bepaalde leeftijdscategorie en met waar van toepassing een menu of formule keuze of opgave van een aantal.

 

Waar krijgt de buurtvereniging de gegevens.

Vanuit de betaling worden de namen als vermeld op het bankuittreksel toegevoegd aan de adressenlijst, en wordt hierna “de ledenlijst” genoemd. De ledenlijst is een bij elke activiteit groeiende lijst.

Vanuit de commentaar bij de betaling worden leeftijdscategorieën van kinderen  en specifieke keuzes of aantallen voor die activiteit aan de ledenlijst toegevoegd. Deze aangevulde ledenlijst wordt hierna “de activiteitenlijst” genoemd. Deze activiteitenlijst wordt ook gebruikt voor de aanmaak van bonnetjes op naam, voor toegangscontrole …

Vanuit het betaald bedrag worden het aantal deelnemers voor een activiteit gegenereerd. IBAN Of BIC nummers van buren of sympathisanten worden niet overgenomen in de ledenlijst.

Op verzoek van buren kan een telefoonnummer of emailadres toegevoegd worden aan de ledenlijst, dit om een directere en vlottere communicatie toe te laten.

 

Waar bewaart de buurtvereniging de persoonsgegevens.

De buurtvereniging bewaart haar gegevens in paswoord beschermde Excel lijsten opgeslagen op de computer van een van haar bestuurders.

De buurtvereniging zal een ledenlijst bezorgen aan een vaste medewerker die verantwoordelijk is voor de inschrijvingen van een bepaalde activiteit, om hiermee een activiteitenlijst aan te maken.. Na afloop van de activiteit zal de vaste medewerker de mogelijks aangevulde ledenlijst terugbezorgen aan de bestuurder, en zal de vaste medewerker alle eventueel op zijn computer opgeslagen gegevens definitief wissen.

Een papieren aanwezigheids- en afpunt lijst voor een activiteit zal na goedkeuring van de rekeningen van die activiteit vernietigd worden.

Daarnaast zijn de gegevens van betalende buren en sympathisanten gedurende  10 jaar beschikbaar op het e-banking systeem (KBC-Touch) van de buurtvereniging.

 

Waarom bewaart de buurtvereniging de persoonsgegevens.

De buurtvereniging bewaart persoonsgegevens voor het praktisch inrichten van een activiteit, voor het toekennen van toegangsbewijzen, eet- en drankbonnetjes, om te weten wat en hoeveel voor een activiteit moet voorzien worden…

Daarnaast worden ook gegevens bijgehouden van buren of sympathisanten die zich voor een of meerdere taken hebben opgegeven als vrijwilliger.

 

Wie heeft toegang tot- en verwerkt persoonsgegevens.

Naast de bestuurders die toegang hebben tot alle persoonsgegevens heeft ook de vaste medewerker  verantwoordelijk voor een activiteit voor de duur van die activiteit toegang tot de persoonsgegevens nodig voor die betrokken activiteit. Na de activiteit zal de vaste medewerker de aangepaste gegevens terugbezorgen aan een bestuurder, en alle persoonsgegevens nopens die activiteit definitief verwijderen van zijn computer.

 

Aanpassen van persoonsgegevens

Elke buur of sympathisant kan de voor hem beschikbare gegevens opvragen en/of laten wijzigen en een bestuurder zal hier binnen een redelijke termijn op reageren.

Elke buur of sympathisant kan zijn gegevens volledig laten wissen, waarna zijn woning in de ledenlijst weer een anoniem  straat en huisnummer wordt, dit tot hij zich eventueel opnieuw voor een activiteit inschrijft.

Flyers gepost in de brievenbussen van de buren vallen niet onder de GDPR regelgeving. Op een verzoek om geen flyers meer in uw  bus te krijgen kan niet worden ingegaan, temeer ook omdat het stadsbestuur eist dat alle buren een uitnodiging krijgen voor elke activiteit.

 

Hoe houdt de buurtvereniging persoonsgegevens bij

De persoonsgegevens worden voor één activiteit bijgehouden en aangepast door de betrokken vaste medewerker, die ze na afloop van zijn activiteit doorstuurt naar een bestuurder en ze definitief van zijn computer zal verwijderen. Ook de papieren lijst wordt aan een bestuurder bezorgt die ze na goedkeuring van de jaarrekening van het betrokken jaar zal vernietigen.

 

Waarom houdt de buurtvereniging persoonsgegevens blijvend bij.

De buurtvereniging houdt persoonsgegevens blijvend bij in de ledenlijst op de computer van een bestuurder om de evolutie van inschrijvingen te zien, om bij her inschrijving niet alle gegevens opnieuw te moeten her invoeren en om zicht te blijven hebben op buren die zich als vrijwilliger hebben opgegeven.

 

Veiligheidscriteria

Persoonsgegevens zijn enkel door de bestuurders en door de bij een activiteit betrokken vaste medewerker raadpleegbaar. Persoonsgegevens worden opgeslagen op een vaste computer, voorzien van de nodige antivirus software,  van één van de bestuurders en worden daar ook met een paswoord beschermd. Persoonsgegevens worden niet in cloud bestanden opgeslagen. Een bestuurder zal op regelmatige basis een veiligheidsback-up maken van de persoonsgegevens van de ledenlijst op een daartoe geëigende medium en die in een safe bewaren.

 

Foto’s.

Mede voor haar eigen website, om beschikbaar te stellen aan alle buren en als bewijs voor gesubsidieerde activiteiten tegenover  de stad  maakt de buurtvereniging  bij elke activiteit foto’s. Personen die er bezwaar tegen hebben om herkenbaar op foto’s te komen worden verzocht dit bij de aanvang van elke activiteit te melden aan de verantwoordelijke. Zou u na de melding toch herkenbaar op één of meerdere foto’s voorkomen dan meldt u dit via het mailadres en zullen we het nodige doen om u alsnog onherkenbaar te maken op sfeerbeelden of om directe foto’s van u  te verwijderen.

 

Doorsturen van gegevens.

De buurtvereniging stuurt geen persoonsgegevens door noch naar de stad, noch naar derden, dit met uitzondering van de contactgegevens (email en mobiel telf. nummer) van vaste medewerkers die voor een specifieke taak instaan en hiervoor door de stad of door derden dienen aangesproken te worden binnen een activiteit.

Bij het doorsturen van een mail naar meerdere buren of sympathisanten zullen de bestemmelingen steeds in Bcc ingevoerd worden. Enkel bij mails naar de vaste medewerkers kunnen de bestemmelingen onderling zichtbaar zijn.

 

Websites van derden

Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met de website zijn verbonden. Wij raden u dan ook aan om de privacyverklaring van websites van derden te lezen alvorens er gebruik van te maken.

 

Gebruik van cookies

Tijdens een bezoek aan de website kunnen cookies op uw computer geplaatst worden dit om de site beter af te stemmen op de behoeftes van terugkerende bezoekers. Deze cookies worden niet gebruikt om uw surfgedrag na te gaan.

Uw internetbrowser laat u toe het gebruik van cookies te verhinderen, of hij zal u waarschuwen wanneer cookies gebuikt worden of u kan de cookies nadien verwijderen.

 

Wijzigingen

De buurtvereniging behoudt ten allen tijde het recht om haar privacybeleid aan te passen zonder voorafgaande waarschuwing. Bekijk daarom regelmatig ons privacybeleid op de website.